Forskel mellem versioner af "Enneagram Prison Project - Danmark"

Fra Enneawiki
Spring til navigation Spring til søgning
sheick_wikidb>Sorenheick
(Oprettede siden med " '''<big>Et endnu ufærdigt oplæg udarbejdet i maj 2019 med henblik på evt. dansk deltagelse i Enneagram Prison Project - EPP</big>''' ==FORMÅL OG BAGGRUND FOR PROJEKTET...")
 
m (1 version importeret)
 
(Ingen forskel)

Nuværende version fra 10. feb. 2021, 09:59

Et endnu ufærdigt oplæg udarbejdet i maj 2019 med henblik på evt. dansk deltagelse i Enneagram Prison Project - EPP

FORMÅL OG BAGGRUND FOR PROJEKTET

I 2014<ref>Seneste opgørelse iflg. Danmarks Statistik</ref> var der i alt 161.638 personer, der blev løsladt fra fængsel mv. eller fik en fældende strafferetslig afgørelse. Af disse begik 48.283 en eller flere lovovertrædelser i løbet af opfølgningsperioden på to år, svarende til 30 pct.<ref>Kilde: Kriminalitet 2017, s. 44, Danmarks Statistik</ref> Det svarer til et tilbagefald til kriminalitet på 24.100 personer om året eller ca. 66 personer pr. døgn. Gennemsnitsprisen for en indsat, er ifølge Kriminalforsorgen 1.469 kr. pr. døgn. Det vil sige at recidiv alene medfører en omkostning på godt 35 millioner om året eller knap 100.000 kr. om dagen.

Formålet med Enneagram Prison Project (EPP) er primært at reducere antallet af personer, der har tilbagefald til kriminalitet. Dette reducerer både antallet af ofre ligesom det har samfundsøkonomiske og rehabiliterende fordele. Som noget helt centralt, giver det afsonere en reel mulighed for at etablere et liv uden for kriminalitet efter løsladelse og for langtidsfangerne er det en mulighed for at få et bedre liv bag tremmer. Det falder dermed også helt i tråd med de igangværende recidivhæmmende værktøjer, LS/RNR<ref>LS/RNR betyder Level of Service/Risk, Need & Responsivity, et Canadisk system der er under implementering i Kriminalforsorgen i Frihed. Redskabet angiver klientens samlede recidivrisiko.</ref> om risikoprofilering og MOSAIK<ref>Motiverende Samtaleintervention i Kriminalforsorgen.</ref>, der ligesom EPP er udsprunget af Nordamerikanske og Canadiske studier, der bl.a. adresserer den kriminelle på flere forskellige niveauer, herunder supervision og behandling gennem hele dennes engagement med retssystemet.

FORVENTET RESULTAT

EPP-projektet har kørt i Californien siden 2012<ref>I USA er der fra projektets start og indtil nu, gennemført 2500 timers undervisning og 1200 klienter har været igennem.</ref> og i den periode er recidivprocenten for fokusgruppen faldet fra 46% til 7% så vi er ikke i tvivl om, at en lignende indsats i Danmark vil kunne give et fald i recidivprocenten fra de nuværende 30%. Et fald i recidiv på blot 5% vil, ud over de menneskelige fordele, give en årlig besparelse på knap 6 mill. I november 2015 beregnede Enneagram Prison Project (EPP) deres recidivitetsrate på 5,35% i Santa Clara County fængslerne og 10% i San Mateo County fængslerne for deres studerende. Ingen af de studerende, der har gennemført EPP-programmet mere end en gang er vendt tilbage til kriminalitet.

INTERNATIONALT

Med baggrund af de gode resultater i USA, er der etableret et ”Global Affiliation Program”, begyndende med EPP-Finland, hvor EPP's 12-ugers program nu på andet år underviser kvindelige indsatte i Hämeenlinna kvindefængsel lige udenfor Helsinki, Finland. (Evt. kontakt til Finland for status på projekt!)

Uddannelsen har også tiltrukket interesse i andre finske fængsler og samarbejdsaftaler er allerede blevet undertegnet med flere fængsler. I Finland kaldes programmet EPP - Path to Permanent Freedom. EPP-UK's grundlæggere (Alan Hodgetts, Sam Ewell og Christine Adames) arbejder på de ansøgninger og processer, der er nødvendige for at etablere en britisk version.

(Næste afsnit skal ikke med i denne form, men kombineres med Enneagrammet – hvordan understøtter Enneagrammet nedenstående aspekter) 

I Canada, hvor RNR er grundlagt, har de i forbindelse med deres forskning identificeret otte store risikofaktorer eller kriminogene faktorer<ref>Første RNR-evalueringsrapport, Socialstyrelsen</ref>:

 1. Historik med antisocial adfærd
 2. Antisocialt personlighedsmønster
 3. Antisocial kognition (tænkning)
 4. Antisocial omgangskreds
 5. Problemer i forhold til familie/partner
 6. Problemer i forhold til skole/arbejde
 7. Fritidsaktiviteter
 8. Stof-/alkoholproblem.

Af disse otte risikofaktorer er det alene den første faktor, som er statisk. De øvrige syv risikofaktorer er dynamiske og således faktorer, der kan forandres over tid eller ved recidivhæmmende indsatser. Det betyder således, at det er muligt at reducere klientens recidivrisiko ved at fokusere sin indsats på disse risikofaktorer.

Følgende fire hovedgrupper er de mest centrale, som LS/RNR-redskabet vurderer de enkelte kriminelle ud fra. 1. Har personen et antisocialt personlighedsmønster? 2. Har personen en prokriminel tankegang? 3. Har personen en historik med antisocial adfærd, er personen eksempelvis impulsiv og har svært ved at kontrollere vrede? 4. Lever personen normalvis i et netværk af kriminelle personer? Ud fra svarene får hver indsat en samlet score, lav, mellem eller høj, som en del af en risiko- og behovsprofil. EPP fokuserer på den kriminogene karakter af tilbagefald: antisociale holdninger, værdier og overbevisninger, lav selvkontrol, stofmisbrug og dysfunktionelle familiebaggrunde.

METODEN

EPP-programmet blev grundlagt i Californien i 2012<ref>Etableret af Sociolog, Susan Olesek, Californien (https://www.enneagramprisonproject.org/).</ref> og er siden udbredt til Finland, Belgien, Storbritannien og Australien. Uddannelsesprocessen omfatter en dybtgående anvendelse af Enneagram-systemet og dets metoder kombineret med mindfulness meditation. EPP-læseplanen er designet til at lære den fængslede at forstå, hvorfor vi gør, hvad vi gør, til at støtte deltagerne i at tage ansvar for deres tanker og følelsesmæssige reaktioner og i sidste ende deres udadvendte adfærd. Enneagrammet hjælper de indsatte med at identificere de gentagne mønstre af tanker, følelser og handlinger, der er mest udbredte for at udtrykke sig og leve deres liv og til at inspirere til transformation gennem selvbevidsthed, selvmedfølelse og selvregulering. EPP tilbyder gruppefremmende programmer for indespærrede mænd og kvinder. Programmerne spænder fra indledende 8/12/16-ugers programmer til et års avancerede studier. Enneagrammet vil være et overordentlig velegnet værktøj som supplement til RNR-metoden (se note 4), hvor Responsivitetsprincippet henviser til de faktorer, der gør, at den unge kan respondere optimalt på behandlingen. Forskning har vist, at det, der virker bedst muligt overfor kriminel/antisocial adfærd, er metoder indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang samt den systemiske tilgang.<ref>Koehler, J.A. et al. (2012). A systematic review and meta-analysis on the effect of young offender treatment programs in Europe, J Exp Criminol, 9:19–43.</ref>

(Her skal anføres en mere uddybende beskrivelse af bl.a. disse elementer):

 • Introduktion til Enneagrammet
 • Enneagramtest
 • Uddannelsesprogrammer – varighed og indhold.

Enneagrammet:

Enneagrammet er et skarpt selvbevidsthedsværktøj, der identificerer de ubevidste kognitive, følelsesmæssige og adfærdsmæssige strategier, der ligger til grund for stort set alt, hvad vi gør. Det er et vigtigt værktøj til menneskelig forandring. Enneagrammet kategoriserer ni forskellige personlighedstyper og giver et indblik i og forståelse for menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur. De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning og grundlæggende ønsker som kompensation for det vi tror vi mangler. På en meget forenklet måde kan man sige, at Enneagrammet er en model eller et ”landkort”, der beskriver ni forskellige strategier at tilgå livet, dine bevæggrunde og dine ”hvorfor”, hvor der har tidligere i højere grad har været fokuseret på hvad. Enneagrammet udmærker sig netop ved at gå bagom de gængse stereotype beskrivelser og på et langt mere detaljeret og psykologisk plan forklare forskelle og ligheder for de ni personlighedstyper. Man bliver i stand til at genkende de strategier, der ubevidst er blevet brugt til at overleve, og hvordan disse forudsigelige vaner kan blive udført på sunde og usunde måder. Når en person er ubevidst om en underliggende smerte, er de ofte uvidende om, hvordan de kan virke på andre og hvordan de ”overleverer” deres egne negative overbevisninger til andre og samfundet som helhed. Enneagrammet anviser en vej til udvikling og vækst, så man kan udnytte sit fulde potentiale og sine bedste ressourcer.

BUDGET

• Enneagramundervisere • Personale hos kriminalforsorgen • Mentorer/Guides • Præsentations- og undervisningsmateriale I USA koster et undervisningsforløb ca. 20.000 kr. Undervisningen omfatter online træning, praktik kursus og lærlingeuddannelse herunder videooptagelser af alle træningssessioner og en 100+ sider instruktionsmanual. Undervisning omfatter ikke transport, mad eller indkvartering til 4-dages personlig træning.

TIDSPLAN

 • Eventuel godkendelse af NON-profit virksomhed
 • ”Klargøring”/forberedelse/uddannelse af EPP-team
 • Kontakt til EPP-USA??
 • Introduktion til Kriminalforsorgen
 • Undervisningsplanlægning
 • Under og efter løsladelse
 • Kursuslængder
 • Opfølgning

ORGANISERING

Det danske team består af masterundervisere<ref>Etablerede erfarne undervisere fra DK. Ansvarlig for uddannelse af Guides og Mentorer i Danmark. De er evt. uddannet/certificeret hos EPP (Akkrediterede)</ref> og en række guides/mentorer

 • Målgruppe
  • Kriminalforsorgen
  • Indsatte
  • Personale<ref>Fængselspersonalet varetager resocialiseringsopgaven i form af samtaler, beskæftigelse og uddannelse.</ref>
 • Programledere (Backoffice)
 • Master undervisere (eks)
 • Guides (Eksterne)
 • Mentorer (Eksterne)
 • Ambassadører<ref>EPP-ambassadørprogrammet er et fællesskab af og for den tidligere fængslede designet til at støtte eleverne på deres livslange sti for fortsat udvikling. Programmet understøtter disse tilbagevendende borgere i at overføre de færdigheder og talenter på gaderne, i bander eller bag barer, til produktiv og meningsfuld levevis.</ref> (Tidligere indsatte)
 • Psykologer/Sociologer/Kriminologer??
 • Flyers
 • Finansiering
 • Undervisningsprogrammer for indsatte
 • Bøger
 • Undervisningsprogrammer for EPP-personale
 • EPP-læseplan

RISIKOVURDERING

 • Styrker: Personlig udvikling, rehabilitering, nedsat recidiv, samfundsøkonomisk gevinst
 • Svagheder: Manglende tilslutning/opbakning fra kvalificerede ”Ennegramstere”, ingen/ringe empiri
 • Muligheder: Nordisk samarbejde, fælles erfaringer
 • Trusler: Ukendskab til Enneagrammet, manglende økonomi, LS/RNR

INTERESSENTANALYSE

• Kriminalforsorgen • Det Kriminalpræventive råd • Fængselsforbundet • Socialstyrelsen • Politiet • ”Samfundet” • Enneagramstere


Sorenheick (diskussion) 2. feb 2021, 15:17 (CET)